گواهینامه‌ها و رتبه‌بندی‌ها

گروه بین‌المللی آباد راهان پارس دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به‌شرح زیر است:
– رشته راه و ترابری: پایه 1
– رشته ساختمان و ابنیه: پایه 1
– رشته تاسیسات و تجهیزات: پایه 1
– رشته نیرو: پایه 1
– رشته نفت و گاز: پایه 1
– رشته صنعت و معدن: پایه 1
– رشته کاوش‌های زمینی: پایه 5
– رشته آب: پایه 2

گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، دارای گواهینامه‌های صلاحیت برای انجام خدمات مشاوره به‌شرح زیر می‌باشد:
– تخصص بازرسی فنی: پایه 3
– تخصص تاسیسات، برق و مکانیک: پایه 1
– تخصص سازه: پایه 3
– تخصص ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی: پایه 1
– تخصص ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی: پایه 3
– تخصص ژئوتکنیک: پایه 3

پروانه فعالیت حمل‌و‌نقل ریلی و خدمات وابسته ؛ صادرشده توسط: انجمن صنفی شرکتهای حمل‌و‌نقل ریلی و خدمات وابسته
شرکت آباد تردد پارس ؛ 1401
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ؛ صادرشده توسط: سازمان برنامه و بودجه کشور
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1400
ISO 45001-2018 ؛ صادرشده توسط: PCC-CERT
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1400
ISO 14001-2015 ؛ صادرشده توسط: PCC-CERT
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1400
ISO 9001-2015 ؛ صادرشده توسط: PCC-CERT
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1400
HSE-MS ؛ صادرشده توسط: PCC-CERT
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1400
ISO 45001-2018 ؛ صادرشده توسط: PCC-CERT
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1400
ISO 14001-2015 ؛ صادرشده توسط: PCC-CERT
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1400
ISO 9001-2015 ؛ صادرشده توسط: PCC-CERT
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1400
HSE-MS ؛ صادرشده توسط: PCC-CERT
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1400
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ؛ صادرشده توسط: سازمان برنامه و بودجه کشور
شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران ؛ 1400
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ؛ صادرشده توسط: سازمان برنامه و بودجه کشور
شرکت آباد کیفیت پارس ؛ 1399
ISO 9001-2015 ؛ صادرشده توسط: G-CERTI
شرکت آباد کیفیت پارس ؛ 1399
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ؛ صادرشده توسط: سازمان برنامه و بودجه کشور
شرکت آباد راهدار پارس ؛ 1399
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ؛ صادرشده توسط: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شرکت آباد راهدار پارس ؛ 1399
گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی ؛ صادرشده توسط: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شرکت آباد راهدار پارس ؛ 1398
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ؛ صادرشده توسط: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1398
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ؛ صادرشده توسط: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1400
ISO 45001-2018 ؛ صادرشده توسط: INTERCERT
شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران ؛ 1398
ISO 14001-2015 ؛ صادرشده توسط: INTERCERT
شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران ؛ 1398
ISO 9001-2015 ؛ صادرشده توسط: Zhikcert
شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران ؛ 1398
HSE-MS ؛ صادرشده توسط: Zhikcert
شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران ؛ 1398
ISO-TS 29001-2010 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1397
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ؛ صادرشده توسط: سازمان برنامه و بودجه کشور
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1397
ISO 45001-2018 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1397
ISO 14001-2015 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1397
ISO 9001-2015 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1397
ISO 45001-2018 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1397
ISO 14001-2015 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1397
ISO 9001-2015 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1397
IMS-MS ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1397
HSE-MS ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1397
OHSAS 18001-2007 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1393
ISO 14001-2004 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1393
ISO 9001-2008 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1393
OHSAS 18001-2007 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1393
ISO 9001-2015 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1393
IMS-MS ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1393
HSE-MS ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1393
ISO 14001-2004 ؛ صادرشده توسط: Kiwa Meyer
گروه بین‌المللی آباد راهان پارس ؛ 1393
ISO 9001-2008 ؛ صادرشده توسط: Nobel Certification
شرکت آباد راهدار پارس ؛ 1392
OHSAS 18001-2007 ؛ صادرشده توسط: Global Group
شرکت ساختمانی آباد راهان پارس ؛ 1391
ISO 9001-2008 ؛ صادرشده توسط: Global Group
شرکت ساختمانی آباد راهان پارس ؛ 1391
ISO 14001-2004 ؛ صادرشده توسط: Global Group
شرکت ساختمانی آباد راهان پارس ؛ 1389
OHSAS 18001-2007 ؛ صادرشده توسط: Global Group
شرکت ساختمانی آباد راهان پارس ؛ 1388
ISO 9001-2008 ؛ صادرشده توسط: Global Group
شرکت ساختمانی آباد راهان پارس ؛ 1388
ISO 14001-2004 ؛ صادرشده توسط: Global Group
شرکت ساختمانی آباد راهان پارس ؛ 1386
OHSAS 18001 ؛ صادرشده توسط: Global Group
شرکت ساختمانی آباد راهان پارس ؛ 1385
ISO 9001-2000 ؛ صادرشده توسط: Global Group
شرکت ساختمانی آباد راهان پارس ؛ 1385
ISO 9001-2000 ؛ صادرشده توسط: TUV Rheinland Group
شرکت توسعه راههای پارس ؛ 1384
فهرست
error: Content is protected !!