تامین‌کنندگان

در گروه بین‌المللی آباد راهان پارس، ارزش‌ها و اصول اخلاقی که در مورد کارکنان ما درنظر گرفته می‌شوند، در مورد تامین‌کنندگان و پیمانکاران فرعی ما نیز درنظر گرفته می‌شوند. این موارد شامل صداقت، انصاف، تخصص، تعهد، احترام به حقوق و مسئولیت‌پذیری در کلیه امور است.

تامین‌کنندگان و پیمانکاران فرعی ما بخش مهمی از ارزش‌های گروه را نمایندگی می‌کنند و نقش مهمی در رشد و عملکرد ما ایفا می‌کنند. به‌این‌ترتیب، ما آنها را با وسواس و دقت‌نظر انتخاب می‌کنیم و برای ارائه خدمات باکیفیت به کارفرمایان خود، به تامین‌کنندگان و پیمانکاران فرعی درجه یک نیاز داریم و به چیزی کمتر از برتری و ممتاز‌بودن، رضایت نمی‌دهیم.

گروه بین‌المللی آباد راهان پارس به شیوه‌های بازار منصفانه (Fair Marketplace Practices) متعهد است و تامین‌کنندگان کالا و خدمات را براساس معیارهایی انتخاب می‌کند که فرآیند انتخاب تمام‌و‌کمال و رقابتی را تضمین می‌کنند: کیفیت، قیمت، خدمات و تمامی “ارزش”‌های گروه بین‌المللی آباد راهان پارس.

برای جلوگیری از فساد، پیشنهاد یا پذیرش وجه‌های بی‌جا یا ارائه مزایای غیرموجه، مستقیم یا از طریق شخص ثالث، توسط هر شخصی به منظور تحت‌تاثیر قرار‌دادن رفتارها و تصمیمات یا تاثیرگذاری بر نتیجه مذاکرات و قراردادها، در گروه بین‌المللی آباد راهان پارس رسما ممنوع است.

در سطح بین‌المللی، تمامی قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مشارکتی که توسط گروه بین‌المللی آباد راهان پارس منعقد می‌گردند، شامل بندهایی می‌باشند که همه طرف‌ها را ملزم به رعایت مقررات ضد‌فساد، اعلام‌شده توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، می‌نمایند.

فهرست
error: Content is protected !!